Lemerij Verhuur Menu Lemerij Verhuur

Wat wilt u huren?

Zoeken

Wanneer u al klant bent bij Lemerij Verhuur, kun u zich hieronder inloggen. Uw gegevens zullen dan zoveel mogelijk voor u worden ingevuld.

Inloggen bestaande klant X

Wachtwoord vergeten

Registreren

Inloggen

Verhuur voor bedrijven en particulieren

Wat zoekt u?

wij brengen uw machines

op locatie

Lees meer

Verhuurvoorwaarden

Algemene voorwaarden van Lemerij b.v. zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
te Enschede onder nr. 06090456

Art. 1 huurder verklaart ontvangst gehuurde
De verhuurder geeft hierbij aan huurder in huur de materialen, welke op het huurcontract
staan omschreven. Huurder verklaart deze materialen in huur te aanvaarden tegen
de verhuurvoorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel (O.).
De huurder verklaart de hiervoor bedoelde goederen inclusief de daar bij behorende
accessoires in goede staat in ontvangst te hebben genomen en aldus na afloop van de
huur weer in goede staat terug te geven.

Art. 2 Huurperiode, opzegging en verlenging
Het gehuurde moet aan het einde van de huurperiode worden teruggegeven. Indien
geen overeenkomst van verlenging van huur aanwezig is, kan de huurder zich nimmer
op enigerlei verlenging beroepen. Alle dagen welke de huurder het gehuurde in zijn
bezit heeft inclusief de dagen van afhalen en terugbezorgen, de zaterdagen, zondagen
en wettelijk erkende feestdagen worden in rekening gebracht. Op zondagen en wettelijk
erkende feestdagen zal het gehuurde materiaal niet door verhuurder worden aangenomen.
Indien de overeengekomen huurperiode is geëindigd en het gehuurde niet is
terugbezorgd, zal naar keuze van verhuurder zonder dat deze daar schriftelijk of mondeling
melding van behoeft te maken, de periode telkens met een dag worden verlengd,
danwel zal verhuurder de onderhavige goederen onverwijld weer tot zich nemen.
De huurovereenkomst kan ten allen tijde door partijen tussentijds worden opgezegd.
De opzegging door de huurder kan slechts geschieden door terugbezorging van het
gehuurde materiaal bij de verhuurder. Indien partijen zijn overeengekomen dat verhuurder
bij beëindiging van de huurovereenkomst het gehuurde materiaal bij de huurder
zal ophalen dient de huurder een opzegtermijn van tenminste 24 uur in acht te
nemen.

Art. 3 Waarborgsommen
De huurder heeft bij de verhuurder, indien deze verklaart deze te hebben ontvangen
een borgsom gestort zoals vermeld op het huurcontract. Na teruggave van de gehuurde
goederen volgt restitutie van de waarborgsom onder aftrek van eventuele onbetaalde
huurpenningen en/of schadevergoeding of kosten die verhuurder moet maken om de
goederen weer in staat te brengen waarin de huurder deze heeft ontvangen.
Het huurbedrag mag de waarborg niet overschrijden.
Indien een verlenging van de huurperiode gewenst is, dient de waarborgsom verhoogd
te worden met een minimum van één week huur. De waarborgsom dient minimaal gelijk
te zijn aan de verwachtte huurtarieven vermeerderd met de verkoopprijs van de eventueel
gekochte artikelen echter met een minimum van één week huur.

Art. 4 Eigendom en inspectie
De verhuurder blijft ten allen tijde eigenaar van het gehuurde materiaal ongeacht de
duur van de huurperiode en heeft het recht in nader overleg met huurder te regelencontrole
op de aanwezigheid en het onderhoud van het gehuurde uit te oefenen of te
doen uitoefenen.

Art. 5 Uitlenen, onderverhuur, afstaan aan derden
Het verhuurde materiaal mag niet aan derden ter beschikking worden gesteld of worden
onderverhuurd zonder dat de verhuurder daarvan in kennis is gesteld en hij zich
hiermede schriftelijk akkoord heeft verklaard. Gehele of gedeeltelijke afstand van
gebruik om niet of onder bezwarende titel is verboden.

Art. 6 Afhalen, bezorgen, levertijd
Indien de verhuurder zich tegenover huurder heeft verplicht het gehuurde materiaal bij
de huurder te bezorgen zal de verhuurder er naar streven zich zo nauwkeurig mogelijk
aan de overeengekomen leveringstermijn te houden. Niet nakoming van de levertijd kan
echter nooit aanspraak doen geven op schadeloosstelling. Ook niet na eventuele
ingebrekestelling door de huurder. Over de dagen gedurende de welke verhuurder niet in
staat is het gehuurde materiaal ter beschikking te stellen aan huurder, is door huurder
geen huur verschuldigd.

Art. 7 Risico, aansprakelijkheid
Gedurende de huurtijd is alle risico van het gehuurde voor de huurder. De verhuurder
is niet aansprakelijk voor enige schade, welke het gehuurde na de in ontvangstneming
mocht oplopen, noch de daardoor ontstane indirecte schade. De verhuurder is evenmin
aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade en/of letsel, welke mocht worden
toegebracht door het gehuurde. Tevens is verhuurder niet aansprakelijk voor schade
en of verontreiniging die direct en of indirect is ontstaan, al dan niet door een defect
of gebrek van het gehuurde, door het gehuurde aan: bodem, op of aan vloeren, wanden,
plafonds en of andere objecten, machines of materiaal.
Let op, het onbeheerd laten draaien van kachels, aggregaten en of machines vergroot
het risico enorm en is dan ook altijd in zijn geheel voor risico van huurder.
De huurder is gehouden de verhuurder schadeloos te
stellen of te vrijwaren voor alle vorderingen, welke derden tegen verhuurder aanhangig
maken terzake van door het gehuurde veroorzaakte schade en/of letsel. In geval van
indirecte schade ontstaan als een gevolg van een door de huurder aan te tonen technisch
mankement, dat in aanleg in het gehuurde aanwezig was, kan verhuurder aansprakelijk
worden gesteld voor de geldelijke gevolgen hiervan met een maximum van
Euro 250,= per geval. Verhuurder zal in een dergelijk geval het gehuurde terugnemen
en de reparatiekosten, die direct samenhangen met het hiervoor bedoelde technische
mankement voor haar rekening nemen. De normale uit het huurcontract voortvloeiende
kosten van reparatie en onderhoud blijven voor rekening van de huurder.

Art. 8 Risico, verzekering
In geval van bedrijfsmatig gebruik van het gehuurde, dienen alle risico’s vanaf het
moment van overdracht van het materiaal aan huurder of diens gevolmachtigde door de
huurder te worden verzekerd tegen alle verzekerbare schade bij een solide maatschappij.
De desbetreffende polisrechten draagt de huurder bij het tekenen van het
huurcontract over aan de verhuurder.

Art. 9 Lasten, belasting, diensten van verhuurder
Alle lasten en belastingen terzake van het gehuurde geheven of worden geheven zijn
voor rekening van de huurder. De in de huurperiode door de verhuurder te verrichten
diensten indien noodzakelijk zullen door verhuurder normaal in rekening worden
gebracht.

Art. 10 Beschikbaarheid
Indien een gebrek of schade aan het gehuurde materiaal buiten de schuld van huurder
is ontstaan heeft de huurder het recht op vervanging van het betreffende materiaal
gedurende de verdere duur van de overeenkomst. Indien het gehuurde door andere
omstandigheden dan hiervoor bedoeld tijdelijk niet ter beschikking van de huurder heeft
gestaan blijven de huurpenningen onverkort verschuldigd en heeft huurder geen recht
op vervanging van het gehuurde materiaal.

Art. 11 Gebruik, bediening, behandeling, voorzorgsmaatregelen
De huurder is gehouden het gehuurde overeenkomstig zijn bestemming en het overigens
als een goed huisvader te behandelen en verzorgen een en ander met inachtneming
van de bedienings- en behandelingsvoorschriften. De huurder is verantwoordelijk
voor het gebruik van de juiste brandstof en smeermiddelen en dat het oliepeil van de
gehuurde machines op het juiste peil blijft. Huurder is zelf verantwoordelijk dat het gehuurde,
o.a. elektrische apparatuur juist aangesloten wordt, dat deze gevoed worden op een
aansluitcontact met de apparatuur de juiste aansluitspanning krijgt en dus geen onder- of
overspanning te verduren krijgt. Huurder is zelf verantwoordelijk voor de laatste controle van
de door aggregaten en of kabels/haspels geleverde stroom, te weten, spanning,
juiste draaiveldrichting en ook de controle dat de nul juist is aangesloten en voor een
aardlektest voordat apparatuur van huurder en of verhuurder of derden wordt aangesloten.
Ook is, om schade aan ondergrondse kabels en leidingen te voorkomen bij graaf- en/of
grondwerkzaamheden met machines/gereedschap, huurder verplicht de gebruikelijke
zorgvuldigheid in acht te nemen die in de wet en de praktijk van toepassing is.
Zo dient voorafgaande aan graafwerkzaamheden o.m. een klic/kadastermelding te
worden gedaan. De tekeningen dienen geraadpleegd te worden en met behulp van
proefsleuven dient de ligging van aanwezige kabels en leidingen te worden gecontroleerd.

Art. 12 Betaling, facturering
De verhuur van materiaal geschiedt à contant, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen. Indien de huurpenningen en/of geleverde koopartikelen door middel
van een factuur in rekening worden gebracht, moet deze factuur binnen 14 dagen na
factuurdatum zijn voldaan zonder enige korting of compensatie.
Het inroepen van een eventueel recht van retentie of verrekening met eventuele
tegenvorderingen van de huurder op grond van het betreffende huurcontractof een
andere overeenkomst is uitdrukkelijk uitgesloten. Indien de betaling 14 dagen na de
vervaldatum niet heeft plaatsgevonden zal een rente van 1,5% per maand in rekening
worden gebracht. Reclames dienen binnen 10 werkdagen schriftelijk aan Lemerij b.v. te
worden ingediend.

Art. 13 Onderhoud, reparatie, gebrek, schade
De onderhoudskosten zijn voor rekening van de huurder. Het is huurder niet toegestaan
enige verandering aan het gehuurde aan te (laten) brengen noch herstelwerkzaamheden
aan het gehuurde te (laten) verrichten. De huurder dient alle defecten en/of gebreken
aan het gehuurde onmiddellijk schriftelijk te melden aan de verhuurder. Indien reparaties
door verhuurder noodzakelijk zijn door het gebruik van ongeschikte accessoires,
reparaties door derden, onvakkundige behandeling of enige andere oorzaak, die niet
als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk
en extra aan de huurder in rekening gebracht. Bij de beëindiging van de huurovereenkomst
zal het gehuurde materiaal in dezelfde conditie waarin het verstrekt is en
geheel gereinigd weer ter beschikking van verhuurder worden gesteld. Indien daarbij
zou blijken dat het materiaal gebreken vertoond of beschadigd is en/of dat de huurder
het materiaal niet voldoende heeft schoongemaakt is de verhuurder gerechtigd de huurder
de reparatie en/of reinigingskosten in rekening te brengen.

Art. 14 Nakoming van de verplichtingen
Wanneer huurder in gebreke blijft de huur tijdig te betalen, wanneer door hem één of
meer andere bepalingen van deze overeenkomst niet stipt worden nagekomen, wanneer
conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op huurders roerende of onroerende
goederen of een gedeelte daarvan, of op de hierbij aan hem in huur gegeven
goederen of een gedeelte daarvan wanneer door huurder surséance van betaling wordt
aangevraagd, wanneer huurder in staat van faillissement geraakt, wanneer hij overlijdt,
onder curatele wordt gesteld of het Rijk in Europa metterwoon mocht verlaten, heeft
door het enkel verloop van de gestelde termijn of door het enkel plaatsgrijpen van één
der gestelde omstandigheden de verhuurder het recht zijner keuze om zonder nadere
sommatie of te vorderen onmiddellijke betaling van de verschenen huurtermijnen met
kosten, ofwel de onderhavige huurovereenkomst onmiddellijk voor ontbonden te houden,
zonder tussenkomst van de rechter en de verhuurde goederen onverwijld weer tot
zich te nemen, onverminderd verhuurderrecht om van huurder vergoeding van kosten,
schaden en interessen te vorderen en onverminderd zijn rechten ingevolge artikel 1302
en 1303 Burgerlijk Wetboek.

Art. 15 Verplichting huurder ex. Art. 15
De huurder verbindt zich de verhuurder onverwijld kennis te geven van een eventuele
beslaglegging op huurders roerende of onroerende goederen of op onderhavige aan
hem verhuurde goederen, of een gedeelte daarvan, voorts van zijn faillissement, zijn
aanvragen om surséance van betaling en onder curatelenstelling of zijn voornemen om
het Rijk in Europa metterwoon te verlaten, alsmede om de beslagleggende deurwaarder,
de curator of de bewindvoerder onverwijld inzage te geven van de onderhavige
overeenkomst. Huurder is verplicht aanspraken van derden op het gehuurde materiaal
af te wijzen en verhuurder terzake te vrijwaren.

Art. 16 Wegraken materiaal
Indien huurder buiten staat is, om welke reden dan ook, het gehuurde materiaal aan
verhuurder terug te (laten) bezorgen, dient huurder aan verhuurder een door verhuurder
te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van
het gehuurde materiaal, onverkort het gestelde in artikel 2 van deze verhuurvoorwaarden.
Huurpenningen blijven onverkort verschuldigd totdat de schadevergoeding volledig
aan Lemerij b.v. is betaald.

Art. 17 Geschillen
Op alle door verhuurder gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht
van toepassing.
Alle geschillen daaronder begrepen die geschillen welke slechts door één der partijen
als zodanig worden beschouwd en vorderingen, welke tussen verhuurder en huurder
mochten zijn ontstaan zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van de
plaats van vestiging van verhuurder of een nader door de verhuurder aangewezen
rechtbank in Nederland, onder toepassing van Nederlands recht.

Art. 18 Kosten niet nakoming contract
Ten laste van de huurder komen de werkelijk gemaakte kosten van alle gerechtelijke en
buitengerechtelijke maatregelen welke de verhuurder voor het geldend maken van zijn
rechten ingevolge dit contract nuttig of noodzakelijk mocht achten.

Art. 19
Algemene voorwaarden van huurder / opdrachtgever zijn nooit van toepassing tenzij dit
door verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk wordt geaccepteerd en bevestigd.
Aanvulling op of wijziging van de verhuurvoorwaarden zijn slechts geldig indien en voorzover
schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken, ook als zij vóór de
afsluiting van het huurcontract zijn gemaakt zijn niet geldig voorzover zij met voorgaande
bepalingen in tegenspraak zijn.